Barnerett

Hva barnerett er

En stor del av befolkningen er barn, og barns liv er – i likhet med voksnes liv – regulert av en rekke rettslige normer.  Barnerett er et eget rettsområde, hvor det legges det til rette for å arbeide for bedring av barns stilling i retten og samfunnet.  Barneretten har som formål å påvirke atferd og å forebygge konflikter.  Videre bidrar retten til konfliktløsning på en regulert og forutsigbar måte.  Barneretten kan i tillegg bidra til å bevisstgjøre dem som arbeider med barn og behovet for å ivareta barns rettssikkerhet og rettsvern, og til å anerkjenne barn som den svakeste part.

 

I barneretten er FN's barnekonvensjon meget sentral. 

Barnekonvensjonen tar sikte på barns særlige behov og stilling. At det er en konvensjon, innebærer at den er rettslig bindende for de stater som ratifiserer den.   Barnekonvensjonen fremhever fire av artiklene i konvensjonen som generelle prinsipper for hele konvensjonen.  De fire prinsippene er artikkel 2 om ikke-diskriminering, artikkel 3 nr. 1 om barnets beste, artikkel 6 om barnets rett til liv og utvikling, og artikkel 12 om barnets rett til å bli hørt. 

 

Blond Student
Boy Playing Outdoor
Vi hjelper våre kunder med

 

  • Mobbesaker 

  • Hjelp i barnevernssaker 

  • Barnefordelingssaker 

  • Samværsrett 

  • Bosted 

  • Påse at de som trenger utstyr/hjelpetiltak i hjemmet får det de har krav på fra det offentlige 

  • Påse at de som trenger utstyr/hjelpetiltak i barnehage eller skole får det de har krav på fra det offentlige 

  • Veiledning og konfliktløsning i forbindelse med foreldreansvar 

 

Alt dette har som hovedregel at det er barnas beste som skal ha betydning for hvordan man løser disse spørsmålene.