top of page

Arveretten

Hva arverett er

 

Når en person dør, trenger vi regler om hva som skal skje med hans/hennes eiendeler og forpliktelser.  De aller fleste mennesker etterlater seg visse verdier.  Mange har også gjeld i større eller mindre grad. 

Dette betyr at det må være regler som regulerer hvordan eiendeler skal fordeles, og hvordan man skal sikre avdødes kreditorer mot at deres krav blir vediløse ved debitors bortgang.  Verdier må vernes når eieren ikke lenger kan gjøre det.

 

Arveretten inneholder regler om måten dette skal gjøres på.  I arveloven finner man reglene om hvordan arvingene utpekes, det vil si hvem som skal få det som arvelateren etterlater seg.

 

I norsk rett utpekes arvingene enten direkte av loven (legalarv), eller ved en disposisjon (testament) fra arvelaterens side (testamentsarv).

 

 

 

 

 

Vi hjelper våre kunder med
 

 Arv som gave eller som testament.  Vi skiller mellom:

 

  • Dødsdisposisjoner Testament, arvepakt og dødsgaver.  Mottakerne får arv eller gave først når giveren er død. Tar sikte på å fordele arvelaterens eiendeler etter hans død.  Dødsdisposisjoner må gjøres i bestemte former for å være gyldige.  Dette kan vi bistå med å gjøre korrekt slik at de gjenlevende unngår konflikt etter avdødes disposisjoner.  Ved dødsdisposisjoner må man også ta hensyn til reglene om livsarvingenes pliktdel og ektefellens minstearv, det betyr at livsarvinger bare disponerer over friarven . Ektefellens minstearv må respekteres.

  • Livsdisposisjoner  Blir oppfylt mens han lever.  Han har rådighet over hele formuen. Ektefellens minstearv må respekteres.

 

 Andre forhold:

  • Gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo

  • Livsarvingenes pliktdel

  • Proklama. Arvingene etter en avdød kan, før de bestemmer seg for om de vil overta boet til privat skifte, be  byfogden eller tingretten om å utstede proklama. Retten vil da rykke inn annonser i en lokal avis og i Norsk Lysningsblad der de sier at alle som avdøde skyldte penter til, må melde fra til retten innen 6 uker.  I forbindelse med gjennomføringen ved et privat arveoppgjør kan arvingene utstede proklama på egen hån.  Gjeld som ikke blir meldt innen fristen, faller bort. Gjelder ikke gjeld som er sikret mot pant.  Heller ikke gjelder det skatte- og avgiftskrav.

  • Bistå ved konflikter som oppstår etter arveoppgjøret.

  • Dødsfall ved samboerskap.

bottom of page