top of page

Vergeoppdrag

Hva vergemål er

Vergemål er i utgangspunktet et frivillig hjelpetiltak og vil være aktuelt i tilfeller hvor en person på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske eller personlige interesser.

 

Vergemålet skal tilpasses vergehaverens behov, og skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier.  For å sikre at interessene til vergehaver blir ivaretatt på best mulig måte skal oppdraget utføres etter gjeldende lover og regler.  Oppdrag som verge oppnevnes av fylkesmannen og oppdragets skal tilpasses vergehaveres behov. Fylkesmannen har kontrollansvaret for vergens utførelse av oppdraget i henhold til lov.

 

Vergen skal for øvrig ta hensyn til vergehavers ønsker og vilje. Vergemålet kan omfatte personlig og økonomiske forhold, og vergens oppgave er hovedsakelig å disponere midler og ivareta rettigheter for vergehaveren. 

 

Det finnes ulike type verger, og vi er faste verger. De faste vergene er verger som engasjeres på langvarig basis, og som er verge for flere personer.  De faste vergene kan karakteriseres som profesjonelle verger.

 

Vår erfaring som profesjonelle verger, er din trygghet.

 

Vi har tegnet egen forsikring som dekker opptil kr. 10.000.000,-. og er medlemmer av profesjonelle vergers interesseorganisasjon.

 

 

Rettslig grunnlag

Vergemål er hjemlet i vergemålsloven 

Fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom, kan gjøre at du i fremtiden 

har behov for hjelp til å håndtere dine interesser. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ivareta dine interesser den dagen du selv ikke klarer det selv.

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål.

Arms

Vi kan bistå deg med

Ivareta dine økonomiske interesser

  • Gi råd og veiledning ​for best mulig økonomistyring

  • Sikre  formuen din som  f.eks. fast eiendom og andre verdifulle gjenstander

  • Levere skattemelding

  • Føre regnskap 

  • Betaling av regninger/forpliktelser

Ivareta dine personlige interesser

  • Gi veiledning og sikre at rettighetene dine blir oppfylt

  • Søke om tjenester til offentlige instanser som f.eks. NAV

  • Klage på offentlige vedtak

  • Inngå eller avslutte avtaler

Vi utformer en fremtidsfullmakt for deg ut fra dine ønsker. Vi sørger for at alle viktige områder av dine private og økonomiske interesser blir ivaretatt og sørger for at fremtidsfullmakten er gyldig.

bottom of page