top of page

Familieretten

Hva familierett er

 

Familieretten behandler rettsreglene om ekteskapet og forholdet mellom barn og foreldre.  Den omhandler også samboerforhold og partnerskap.

 

Familieretten er grovt sett betegnelsen for den del av norsk rett som angår forholdet mellom medlemmer av en familie eller personer som står i et slektskapsforhold. Herunder også de lover og regler som gjelder samboere som ikke er gift.

 

Reglene om ekteskapet omfatter for det første reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskap.  Videre regulerer ekteskapslovgivningen det økonomiske forholdet mellom ektefellene, både under ekteskapet og når formuen skal deles hvis de blir separert eller skilt.

 

 

 

Da delingsreglene hviler på reglene om formuesforholdet under ekteskapet, er det viktig å se sammenhengen mellom familieretten og arveretten.

 

 

 

 

 

Vi hjelper våre kunder med

 

HVA SKJER VED EKTESKAPETS INNGÅELSE OG OPPLØSNING

 • Formuesforholdet mellom ektefeller

 • Ektefellers råderett over egne eiendeler

 • Eiendomsretten til ektefellenes eiendeler – eneeie og sameie

 • Ektefellers ansvar for gjeld

 • Ektefellenes adgang til å avtale alternativer til lovens normalordning

 • Gaver mellom ektefeller

 • Ektepakten

 • Særeie

 

DELING AV FORMUEN VED SEPARASJON OG SKILSMISSE

 • Likedeling

 • Skjevdeling

 • Gjeldsavleggelsen

 • Vederlagskrav

 • Fordeling av ektefellenes eiendeler

 • Bruksrett til bolig

 • Gyldigheten av avtaler mellom ektefeller –lemping

 

SAMBOERFORHOLD

 • Formuesforholdet mellom samboere

 • Det økonomiske oppgjøret ved samboerforholdets opphør

bottom of page