top of page
Helserett, sosial- og trygderettrett

Hva helserett er

 

Det overeordnete målet med helse - og omsorgsretten er å sikre hele befolkningen god tilgang på tjenester med kvalitet, uavhengig av alder, kjønn og bosted. 

Helserett er den juridiske disiplin eller rettsområdet som behandler rettslige spørsmål i helse- og omsorgstjenesten i vid forstand.

Helseretten er statdiig endring med stor lovgivningsaktivitet, den er også underlagt internasjonale reguleringer som menneskerettigheter.

Helselovgivningen regulerer helsetjenester og rettslige problemstillinger som oppstår mellom aktørene i helsetjenesten: pasient, helsepersonell og helsevirksomheter.

For å kunne gi helsehjelp må det foreligge et rettslig runnlag. Pasienters selvbestemmeslesrett kan sees som et utrykk forpersonenes handlefrihet og et inngrep i denne krever oftest bruk av lov, det vil si at det stilles krav om gyldig hjemmelsgrunnlag (legalitetsprinsippet). Rettslig grunnlag er som hovedregel den tillatelse (samtykke) pasienten gir.

Psykisk helsevernloven:

Denne loven regulerer psykisk helsevern som kan vedtas uten pasientens samtykke. I tillegg til loven er et vilkår om samykkekompetanse for å kunne bli mottattsom frivillig pasient i psykisk helsevern. Loven gjelder for alle aldersgrupper, mne det gitt særregler i loven for barn og unge.

Hva sosial- og trygderett er:

Sosialrett inneholder rettsspørsmål om tildeling og utmåling av ytelser til personer med særlige behov av sosial karakter.  Det dreier seg om “det siste sikkerhetsnettet” for utsatte grupper og for dem som har det aller vanskeligst i det norske samfunnet.  I tillegg kommer spørsmål om de som ikke har lovlig opphold i Norge eller ikke har opparbeidet seg sosiale rettigheter i Norge, skal ha rett til offentlige stønader. 

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn. Sykdom og skade. Uførhet, alderdom og dødsfall.   

 

Soialretten er ytelser som kommunen skal bidra med – Trygderetten er ytelser som gis av staten.

helserettigheter m tekst.png

Vi kan bistå deg med

  • å få den helsehjelp eller tilbud du har rett på innenfor den kommunale- eller spesialisthelsetjenesten

  • skriftlig klage til den kommunale- eller spesialisthelsetjenesten

  • søknad om erstatning ved feilbehandling, mangelfull behandlling eller for sen behandling slik at senskader oppstår 

 

Psykisk helsevern

  • bidra til at du får den hjelp du har krav på

  • vurdere om tvangsvedtakene som er gjort er i henhold til gjeldende rett

Sosial- og trygderett

  • å undersøke hvilke trygd- og sosialrettigheter du har krav på 

  • hjelpe til med søknader til kommunen / NAV og  være med på møter 

  • klage på vedtak

​​

bottom of page